Vedtægter & Regnskaber

CUR's vedtægter - sidst opdateret oktober 2012

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Navn

Foreningens navn er Center for Ungdomsstudier (CUR).

Stk. 2 Hjemsted

Foreningen er en selvstændig, landsdækkende forening, der har hjemsted i Frederiksberg Kommune.

 

§2 Formål

Stk. 1 Formål

Foreningens formål er at forske i og formidle viden om børn og unge med særligt fokus på:

 • Hverdagsliv og værdier
 • Deltagelse i foreningsliv
 • Tro og livstolkning

Stk. 2 Arbejdets karakter

Foreningens formål søges opnået gennem:

 • Forskning i unges hverdags- og oreningsliv, værdier, livstolkning,
  spiritualitet og trospraksis.
 • Udgivelse af publikationer og materialer.
 • Uddannelse af børne- og ungdomsmedarbejdere.
 • Konsulentvirksomhed.
 • Konference og kursusvirksomhed.
 • Samt andre tiltag, som tjener foreningens formål.

 

§3 Finansiering

Foreningens drift finansieres ved kontingentbetaling og tilskud fra offentlig og privat side. Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

 

§4 Medlemmer

Stk. 1 Medlemmer

Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, institutioner og myndigheder, som kan acceptere foreningens formål og arbejdsgrundlag.

Som associerede medlemmer kan optages enkeltpersoner og organisationer, som kan acceptere foreningens formål og arbejdsgrundlag.

Stk. 2 Optagelse og udmeldelse

Det er foreningens bestyrelse, der optager nye medlemmer.

Ved medlemsoptagelse skal der foreligge en skriftlig henvendelse fra det kandiderende medlems ansvarlige ledelse efter dette medlems gældende vedtægter og tegningsregler, hvori der udtrykkes en tilslutning til CURs vedtægter, herunder formål, arbejdsgrundlag og medlemmernes forpligtelse til kontingentbetaling.

Medlemmers anmodning om udmeldelse rettes skriftlig til bestyrelsen, som foretager udmeldelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. En sådan eksklusion kan dog omstødes på førstkommende repræsentantskabsmøde.

 

§5 Kontingent

Medlemmer betaler det af repræsentantskabet fastsatte kontingent til foreningen. Et kalenderårs kontingentrestance kan medføre eksklusion af foreningen.

 

§6 Repræsentantskabet

Stk. 1 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

Det består af de af medlemmerne valgte repræsentanter. Hvert medlem har én stemme på repræsentantskabsmødet. Associerede medlemmer har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. Associerede medlemmer kan sende en observatør uden stemmeret til repræsentantskabsmødet.

Stk. 2 Repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i 1. halvår og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Af indkaldelsen skal desuden fremgå, at forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet, samt at indsendte forslag kan rekvireres hos formanden senest en uge før repræsentantskabsmødet.

Stk. 3 Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på repræsentantskabsmødet har alle repræsentanter for medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Møderet har udpegede observatører for medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Møderet, men ikke stemmeret, har desuden personer bestyrelsen måtte have inviteret. Hver repræsentant har en stemme. Repræsentantskabet træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er bestemt i vedtægten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Dagsorden

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års medlemskontingent
 8. Vedtagelse af næste års budget
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

Stk. 5 Protokol

Der føres en skriftlig protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne, som underskrives af dirigent og formand. Kopi af protokollen udsendes til alle repræsentanter senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

§7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller ¼ af foreningens medlemmer begærer det skriftligt overfor formanden med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. I sådanne tilfælde skal det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet formanden i hænde.

Indkaldelse og regler for møde og stemmeret er som ved ordinære repræsentantskabsmøder.

Stk. 2 Dagsorden

Dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Behandling af indkomne forslag

Stk. 3 Protokol

Der føres en skriftlig protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne. Kopi af protokollen udsendes til alle repræsentanter senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

§8 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse, der består af fem personer, valgt af repræsentantskabet for en to-årig periode, således at der i lige år vælges to og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen kan medlemsorganisationerne opstille myndige kandidater. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Der vælges evt. suppleanter for et år ad gangen på repræsentantskabsmødet.

Stk. 2 Konstitution

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest på førstkommende møde efter nyvalg med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder

Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf skal formand eller næstformand være den ene. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der afholdes mindst 2 ordinære bestyrelsesmøder om året.

Der føres referat af bestyrelsens møder.

 

§9 Budget, regnskab og revision

Stk. 1 Forvaltning

Foreningens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af foreningens formål og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2 Regnskab

Foreningen fører regnskab. Regnskabet skal revideres af revisoren, som vælges på repræsentantskabsmødet.

 

§10 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Tegning

Foreningen tegnes af foreningens formand og næstformand i forening, eller ved en af disses forfald, af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, dog hæfter bestyrelsen personligt for tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.

 

§11 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmer senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

Vedtægtsændringer skal godkendes med 2/3 flertal. § 2, stk. 1 kan god ændres ved enstemmighed på repræsentantskabsmødet.

 

§12 Opløsning

Stk. 1 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted såfremt det vedtages med 2/3 flertal ved to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder.

Stk. 2 Anvendelse af evt. formue

Ved opløsning skal evt. formue i foreningen tildeles kristent børne- og ungdomsarbejde i overensstemmelse med foreningens formål efter det opløsende repræsentantskabesmødes bestemmelse.

(Således vedtaget juni 2011 + ændringer oktober 2012)

 

Regnskaber

 

Årsrapport 2022

Indsamlingsregnskab 2022

Årsrapport 2021

Indsamlingsnævnet regnskab 2021

Årsrapport 2020